Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι το κοινωφελές Ίδρυμα Β&M Θεοχαράκη («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») επεξεργάζεται τα δεδομένα που εισάγουν οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας του (www.thf.gr).

Σκοποί της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και του Ιδρύματος, η προώθηση των εκδηλώσεων /δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, και η διεξαγωγή στατιστικών μελετών.

Αποδέκτης των δεδομένων είναι ο ως άνω οριζόμενος Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους με την εξαίρεση:
Α) εκείνων των περιπτώσεων όπου κάτι τέτοιο ορίζεται από νόμο ή δικαστική απόφαση.
Β) των εταιρειών στις οποίες ενδέχεται να αναθέτει ολικά ή μερικά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για λογαριασμό της.

Κάθε υποκείμενο δεδομένων δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, αρ. 12 ν. 2472/1997) καθώς και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, αρ. 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης ή /και αντίρρησης μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του Ιδρύματος Β&M Θεοχαράκη (τηλ. 210 3611206, Λεωφ. Β. Σοφίας 9 & Mέρλιν 1, Τ.Κ. 10671, Αθήνα).